KIT DIXITAL

Programa gobernamental con fondos europeos para a dixitalización de PEME

En que consiste o Kit Dixital?

O Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España, que ten como obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais dispoñibles no mercado para conseguir un avance significativo no nivel de madureza dixital.

Trátase dunhas axudas de máis de 3.000 millóns de euros a fondo perdido, con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, financiado polo Plan Europeo Next Generation EU.

As solucións dixitais que proporciona o Kit Dixital están orientadas cara ás necesidades das pequenas empresas, microempresas e traballadores autónomos, que pertenzan a calquera sector ou tipoloxía de negocio.

A quen vai dirixido?

 • A todas aquelas empresas cun persoal de entre 1 e 49 traballadores.
 • E que cumpran os límites financeiros e efectivos que definen as categorías de empresas.
 • Actualmente deben de atoparse nunha situación de alta e ter a antigüidade mínima que se establece na convocatoria.
 • Non se poderá ter a consideración de empresa en crise.
 • Estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
 • Non superar o límite de axudas mínimas (de pequena contía).
 • Non estar suxeita a unha orde de recuperación pendente da Comisión Europea que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
 • Non incorrer en ningunha das prohibicións previstas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Segmento I

Empresas de entre 10 e menos de 50 empregados.

Ata 12.000€

Segmento II

Empresas ou Microempresas de entre 3 e menos de 10 empregados.

Ata 6.000€

Segmento III

Empresas ou Microempresas de entre 0 e menos de 3 empregados.

Ata 2.000€

SOLUCIÓNS PLEXUS PARA O KIT DIXITAL

XESTIÓN DE REDES SOCIAIS

FUNCIONALIDADES E SERVIZOS

Ofrécese a realización dos seguintes servizos:

 • Social Media Plan: definición e implementación dunha estratexia de redes sociais aliñada coa misión e visión da peme, que sexa relevante e conecte cos potenciais clientes, e fidelice aqueles usuarios que xa o sexan.
 • Monitorización de redes sociais: monitorización e control periódico a través de métricas de referencia do impacto das accións, para cuantificar os resultados e comprobar se se están cumprindo os obxectivos marcados na estratexia.
 • Optimización da rede/Auditoría Social Media: análise das diferentes canles sociais para poder optimizar o rendemento.
 • Xestión dunha rede social: administración do perfil/usuario da peme en, polo menos, unha rede social.
 • Publicación de post semanais: publicación de 4 entradas (posts) mensuais.

XESTIÓN DE REDES SOCIAIS

OBXECTIVO

IMPORTE DO SERVIZO

Promover e xestionar os perfís da empresa nas diferentes redes sociais acordadas, entre: LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Google My Business, TikTok.

IMPORTE DO SERVIZO

Segmento III: Desde 2.000* €.
Segmento II: Desde 2.500* €.
Segmento I: Desde 2.500* €.
*Prezo sen IVE

Máis información

SITIO WEB E PRESENZA EN INTERNET

SITIO WEB E PRESENZA EN INTERNET

FUNCIONALIDADES E SERVIZOS

Ofrécese a realización dos seguintes servizos:

 • Dominio: alta de novo dominio para a peme beneficiaria durante un prazo mínimo de doce meses. A titularidade do dominio será na súa totalidade da peme.
 • Hosting: aloxamento da páxina web desenvolvida durante un prazo de doce meses.
 • Deseño da páxina web: estrutura web cun mínimo de 3 páxinas ou apartados. Considéranse páxinas ou apartados dunha web, elementos tales como: páxina de inicio (Landing Page), presentación da empresa, formulario de contacto, descrición de produtos, datos de contacto, mapa do sitio (sitemap), etc.
 • Web responsive: as páxinas web deseñadas adaptaranse para ser funcionais en todo tipo de dispositivos.
 • Accesibilidade: o deseño cumprirá con criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1.
 • Autoxestionable: proverase unha plataforma de xestión de contidos para o beneficiario, de maneira que será autónomo á hora de modificar o contido das súas páxinas web, sen a necesidade de recorrer ao soporte da empresa provedora.
 • Posicionamento básico en internet: Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.
 • Optimización da presenza en buscadores (SEO básico): Análise de palabras clave, SEO On-Page de 2 páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido.

OBXECTIVO

IMPORTE DO SERVIZO

Expansión da presenza en internet da peme mediante a creación dunha páxina web e/ou a prestación de servizos que fornezan posicionamento básico en internet.

IMPORTE DO SERVIZO

Todos os segmentos: Desde 2.000* €.
* Prezo sen IVE

Máis información

COMERCIO ELECTRÓNICO

FUNCIONALIDADES E SERVIZOS

Os servizos ofrecidos son os seguintes:

 • Creación da tenda online ou E-Commerce e alta do catálogo de produtos: produción dun catálogo mediante a alta, importación ou carga dos produtos ou artigos da peme. O número de referencias que debe cargar o axente dixitalizador será de 100 referencias de produtos, salvo que a peme non dispoña deste número, nese caso poderá ser menor.
 • Métodos de pagamento: configuración e integración dos métodos de pagamento.
 • Deseño Responsive: a solución de E-Commerce deseñada adaptarase para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
 • Accesibilidade: O deseño cumprirá con criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1.
 • Posicionamento básico en internet: Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.
 • Optimización da presenza en buscadores (SEO): Análise de palabras clave, análise da competencia, SEO On-Page de 2 páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido e informes trimestrais de seguimento.
 • Autoxestionable: fornecerase unha plataforma de xestión de contidos para o beneficiario, de maneira que sexa autónomo á hora de modificar o contido das súas páxinas web, sen a necesidade de recorrer ao soporte da empresa provedora.
 • Formas de envío: configuración e integración de métodos de envío dixital e físico dos produtos comercializados polo beneficiario na tenda online.

COMERCIO ELECTRÓNICO

OBXECTIVO

IMPORTE DO SERVIZO

Creación dunha tenda online de compravenda de produtos e/ou servizos que utilice medios dixitais para o seu intercambio.

IMPORTE DO SERVIZO

Todos os segmentos: Desde 2.000* €.
* Prezo sen IVE

Máis información

XESTIÓN DE CLIENTES

XESTIÓN CLIENTES

FUNCIONALIDADES E SERVIZOS

Este proceso será esencial para a posterior implantación e despregamento da solución de dixitalización que achegará, como mínimo, as funcionalidades e servizos que se detallan a continuación:

 • Xestión de clientes: a solución almacenará e permitirá a consulta de datos de cada cliente desde a súa alta como oportunidade de negocio e a simulación de compra de produtos ou contratación de servizos.
 • Xestión de Clientes potenciais (Leads): a solución permitirá que se poidan dar de alta novos Leads de forma manual ou mediante unha importación por ficheiro. Os datos asociados aos Leads permitirán a xestión comercial destes co obxectivo de convertelos en clientes. A solución incluirá a funcionalidade de parametrización de regras de negocio para a asignación de Leads segundo diferentes criterios.
 • Xestión de oportunidades: a solución xestionará todas as oportunidades de negocio que leven consigo o envío ao cliente potencial ou Lead de ofertas e presupostos. Ademais, a solución contemplará o estado de cada oportunidade (en análise, oferta presentada, en negociación, gañadas, canceladas, etc.).
 • Accións ou tarefas comerciais: a solución ofrecerá a posibilidade de crear accións e tarefas comerciais, tanto de forma manual como automática.
 • Reporting, planificación e seguimento comercial: a solución ofrecerá solucións de seguimento mediante indicadores (KPI), pipeline e outros, con diferentes niveis de agregación de información en función do perfil do usuario da solución. Ademais será capaz de xerar informes para o seguimento e monitorización da actividade comercial, considerando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline e outros atributos medibles (como produtos, cotizacións, etc.), e segundo as canles, perfís, roles e/ou fases comerciais. Estes informes mostrarán, polo menos, datos mensuais, acumulados e/ou comparativos entre diferentes exercicios comerciais.
 • Alertas: a solución permitirá visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipoloxía (iconas, mensaxes emerxentes, etc.).
 • Xestión documental: a solución incluirá un software para a xestión centralizada da documentación, capaz de inserir e/ou vincular documentos tanto os relativos á actividade comercial, como os proporcionados polos propios clientes.
 • Deseño Responsive: a interface da solución será responsive, é dicir, adaptarase para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
 • Integración con diversas plataformas: a solución disporá de API ou Web Services para a consolidación da información e datos de toda a empresa. Posibilidade de aumentar a licenza para dispoñer de API.

 

OBXECTIVO

IMPORTE DO SERVIZO

O obxectivo é dixitalizar e optimizar a xestión das relacións comerciais cos clientes.

IMPORTE DO SERVIZO

Parametrización para a definición das particularidades dos procesos de comercialización, así como para a carga de datos. Estas horas determínanse para cada un dos segmentos de empresas definidos:

 • Segmento I (10-menos de 50 empregados): 40 horas de parametrización.
 • Segmentos II (3-menos de 10 empregados) e III (0-menos de 3 empregados): 30 horas de parametrización.

Segmento III: Desde 2.000* € (1 usuario).
Segmento II: Desde 2.000* € (1 usuario).
Segmento I: Desde 4.000* € (3 usuarios).
* Prezo sen IVE

Máis información

BUSINESS INTELLIGENCE E ANALÍTICA

BUSINESS INTELLIGENCE E ANALÍTICA

FUNCIONALIDADES E SERVIZOS

Realizarase unha análise dos indicadores de negocio e será posible o desenvolvemento dos teus cadros de mando de negocio utilizando ferramentas Cloud. O servizo inclúe:

 • Deseño e parametrización da solución (ata 70 horas no segmento I, 40 horas no segmento II e 30 horas no segmento III): análise de fontes de datos dispoñibles (bases de datos, ficheiros Excel, etc.) e de indicadores de interese para o negocio.
 • Integración das diferentes fontes de datos propias e externas nun repositorio único (base de datos ou datalake en Cloud) que se adapte ás necesidades do negocio.
 • Elaboración de cadros de mando, informes e paneis visuais personalizados por usuario para facilitar a comprensión do desempeño do negocio tanto nun instante concreto como na súa evolución no tempo.
 • Utilizando para iso os diferentes compoñentes de visualización que achega Power BI.
 • Posibilidade de exportación directamente desde os paneis visuais a diferentes formatos de ficheiro dos datos dos informes de Power BI (cos usuarios indicados para cada segmento).
 • Desenvolvemento de procesos de exportación de datasets desde o repositorio único a formatos JSON, XML e CSV para a súa posible importación por aplicacións ou bases de datos de terceiros.
 • Almacenamento de datos: a solución achegará unha capacidade de almacenamento como mínimo de 1 GB por usuario.

Os beneficios que achegará a solución proposta serán:

 • Obter información útil para o negocio a partir dos datos que este xera.
 • Crear informes personalizados a partir dos datos existentes no repositorio unificado.
 • Deseñar e implantar un repositorio unificado que poña os datos do negocio á disposición do sistema analítico.
 • Integrar diferentes fontes de datos (ERP, CRM, etc.) achegando cadros de mando que melloren o control do desempeño do negocio, facilitando a identificación dos defectos, puntos fortes, etc.

OBXECTIVO

IMPORTE DO SERVIZO

Explotación de datos da empresa para a mellora do proceso de toma de decisións.

IMPORTE DO SERVIZO

Segmento III: Desde 1.500* € (1 usuario).
Segmento II: Desde 2.000* € (1 usuario).
Segmento I: Desde 4.000* € (3 usuarios).
* Prezo sen IVE

Máis información

XESTIÓN DE PROCESOS

XESTIÓN DE PROCESOS

FUNCIONALIDADES E SERVIZOS

Ofrecemos a instalación, configuración e parametrización dunha ferramenta de automatización de procesos open source, sen custo de licenzas nin mantemento mensual.
Con esta ferramenta, disporá dunha plataforma completa para modelar, automatizar, medir e mellorar os seus procesos de negocio.
Esta solución inclúe un número de horas destinadas á parametrización para a definición das particularidades dos procesos de comercialización, así como para a carga de datos. Para as empresas do segmento I incluiríanse 60 horas de parametrización e para as do segmento II, 45 horas de parametrización.
Axudámoslle a seleccionar o proceso ou conxunto de procesos máis idóneo para a súa automatización. Pode optar por:

 • Un proceso de negocio escollido pola súa organización.
 • Dúas automatizacións dos seguintes procesos (os cales poden ser adaptados ás necesidades da súa organización):
  • Proceso Comercial: no que un cliente lle solicita un servizo ou produto á organización.
  • Proceso Análise da solicitude/petición de cliente: que hai que entregar, como entregalo e cando o necesita o cliente.
  • Proceso Facturación e cobramentos: factúraselle e cobráselle ao cliente.
  • Proceso Produción: no que se prepara o servizo ou produto que se lle vai entregar ao cliente.
  • Proceso Compras: abastecemento de produtos e servizos. » Proceso Gastos empregados: gastos de empregados nos seus desprazamentos e o seu día a día.
  • Proceso Solicitude de vacacións: consulta de días dispoñibles e solicitudes de vacacións.
  • Proceso Entrega a cliente: no que se lle entrega o servizo ou produto ao cliente
  • Proceso Postvenda: ofrécese un soporte para as dúbidas, suxestións, queixas ou reclamacións que poidan existir unha vez entregado o servizo/produto.
  • Proceso Xestión de reclamacións.

XESTIÓN DE PROCESOS

 

Para todos estes procesos, entrégase: modelo de proceso e descrición deste (Funcional e Técnica), código fonte e executables.
Para cada proceso seleccionado, programaranse e configuraranse: os roles e actores participantes no proceso, formularios web de interacción con usuarios, regras de negocio que rexen o comportamento do proceso, notificacións necesarias para cada proceso e integracións con sistemas externos (Bases de datos, servizos web).
A solución cumprirá cos seguintes requisitos:

 • Integración con diversas plataformas: a solución disporá de API ou Web Services para a súa integración con outras ferramentas.
 • Actualizable: a solución poderase actualizar con novas versións.
 • Escalable: a solución poderá adaptarse aos posibles crecementos ou cambios na estrutura empresarial da peme.
 • Cumprimento: a solución permitirá que o beneficiario poida asegurar o cumprimento do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación do Real decreto 1619/2012, así como calquera normativa de aplicación. En especial, os procesos de facturación e contabilidade, inventarios e compras, e pagamentos garantirán a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, trazabilidade e inalterabilidade dos rexistros de acordo coa normativa aplicable.

OBXECTIVO

IMPORTE DO SERVIZO

Dixitalizar e/ou automatizar procesos de negocio relacionados cos aspectos operativos ou produtivos das empresas beneficiarias.

IMPORTE DO SERVIZO

Segmento II: Desde 2.000* € (3 usuarios).
Segmento I: Desde 6.000* € (10 usuarios).
* Prezo sen IVE

Máis información

CIBERSEGURIDADE

FUNCIONALIDADES E SERVIZOS

Inclúense os seguintes servizos:

 • Antimalware: ferramenta antimalware para analizar o teu dispositivo, a súa memoria interna e os dispositivos de almacenamento externos.
 • Antispyware: ferramenta para detectar e evitar un malware espía.
 • Correo seguro: análise de correos recibidos a través dunha solución antispam para detectar e filtrar os correos non desexados e antiphishing para detectar aqueles correos que conteñen ligazóns ou malwares capaces de roubar as túas credenciais.
 • Navegación por internet de forma segura controlando os contidos e evitando anuncios maliciosos.
 • Coñecemento do comportamento de novas ameazas e das xa existentes.
 • Ferramentas para monitorizar o tráfico da rede e para alertar de ameazas.
 • Configuración inicial de seguridade para os teus dispositivos, mantemento periódico e actualizacións.
 • Formación e concienciación en materia de seguridade da información e protección de datos persoais.

CIBERSEGURIDADE

OBXECTIVO

IMPORTE DO SERVIZO

Achegarlles ás empresas beneficiarias seguridade básica e avanzada para os dispositivos dos seus empregados.

IMPORTE DO SERVIZO

Prezo 125* €/dispositivo.
Segmento III: Ata 2 dispositivos.
Segmento II: Ata 9 dispositivos.
Segmento I: Ata 48 dispositivos.
* Prezo sen IVE

Máis información