Obejmuje cały cykl świadomej zgody

Obecnie wiele obiektów szpitalnych, nieposiadających systemu zarządzania świadomą zgodą, napotyka na różne problemy: lokalizację dokumentu, upływ terminów i okresów ważności, braki formalne itp.

CINFO rozwiązuje te problemy poprzez objęcie całego cyklu świadomej zgody:

Generowanie, podpisywanie i akceptowanie lub nieakceptowanie świadomych zgód oraz ich elektroniczne wyszukiwanie i przechowywanie.

Odbieranie i archiwizowanie dokumentów we własnym repozytorium systemu, w elektronicznej karcie pacjenta lub firmowym systemie przechowywania dokumentacji.

Integracja z innymi systemami umożliwiająca informowanie o istnieniu świadomej zgody i jej statusie administracyjnym.

Świadoma zgoda

Świadoma zgoda to „niewymuszona i dobrowolna zgoda pacjenta na podjęcie działania mającego wpływ na jego zdrowie wyrażona przy pełnym udziale jego władz umysłowych i po otrzymaniu odpowiednich informacji”. W ten sposób określa ją zapis art. 3 ustawy 41/2002 z 14 listopada, który reguluje kwestię praw pacjenta oraz praw i obowiązków w zakresie informacji i dokumentacji klinicznej.

CINFO…

Zarządzanie dokumentami w całym cyklu. Przygotowanie, wydawanie, rejestracja, przechowywanie, pobieranie i zarządzanie.

Możliwość parametryzacji: Umożliwia parametryzację szeregu zmiennych systemu takich jak, termin wygaśnięcia, aktywowanie lub dezaktywowanie synchronizację z innymi systemami, ustanowienie ścieżek połączeń z innymi systemami itp.

Umożliwia śledzenie i kontrolę wszystkich operacji wykonywanych w systemie oraz wszystkich dokumentów, dzięki czemu można je w każdej chwili przeglądać i ustalić ich status.

Zintegrowany i kompletny system

Integracja z elektroniczną dokumentacją medyczną, korporacyjnymi serwerami LDAP i Cas, korporacyjnymi menedżerami dokumentów itp..

Różne opcje podpisywania dokumentów, certyfikat elektroniczny, podpis biometryczny, OTP SMS, OTP Mail. Umożliwia to podpisywanie zarówno podpisywanie fizyczne, jak i za pośrednictwem wiodących na rynku platform składania podpisów biometrycznych (VIAFIRMA).

Kontrola terminów i okresów ważności akceptacji przez pacjenta, co powoduje unieważnienie dokumentu po upływie ustalonego terminu.

Raporty i statystyka w celu wykorzystania informacji obsługiwanych przez system lub eksportu do korporacyjnych systemów BI.

Posiada funkcje, które umożliwiają zlokalizowanie dokumentu w systemie, odnalezienie szablonu zgody i sprawdzenie statusu każdej procedury, a także wyświetlanie różnych dokumentów uporządkowanych lub przefiltrowanych według różnych kryteriów wybranych przez użytkownika.

System powiadomień  umożliwiający parametryzację komunikatów generowanych przez system. Są one generowane, gdy użytkownik wykona w systemie określoną czynność lub gdy wystąpi zdarzenie, które ma zostać zarejestrowane.