Kit Digital

Program rządowy korzystający z funduszy europejskich mający na celu cyfryzację drobnych i średnich przedsiębiorstw.

Jak działa program Kit Digital?

Digital Kit to inicjatywa rządu hiszpańskiego,  której celem jest dotowanie wdrażania rozwiązań cyfrowych dostępnych na rynku w celu osiągnięcia znacznego postępu w dziedzinie rozwoju cyfryzacji.

Obejmuje 3 mld euro pomocy bezzwrotnej, w tym środki z hiszpańskiego planu odbudowy, transformacji i zwiększania odporności, finansowanego w ramach europejskiego planu Next Generation EU.

Rozwiązania cyfrowe oferowane w ramach Kit Digital są ukierunkowane na potrzeby drobnych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek we wszystkich sektorach oraz w ramach wszystkich rodzajów działalności.

Dla jakich podmiotów jest przeznaczony program?

 • Dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 49 pracowników.
 • Przedsiębiorstwo musi spełniać wymogi finansowe ustalone dla poszczególnych kategorii.
 • Muszą być aktualnie zarejestrowane i spełnić wymóg dotyczący minimalnego okresu działalności ustalony w zasadach składania wniosków.
 • Przedsiębiorstwo nie może znajdować się w sytuacji kryzysowej.
 • Ponadto nie może mieć zaległości w uiszczaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Kwota, o którą wnioskuje przedsiębiorstwo nie może przekraczać minimalnego (kwotowego) limitu wsparcia.
 • Przedsiębiorstwo nie może podlegać nakazowi zwrotu pomocy wydanemu przez Komisję Europejską, w przypadku uznania pomocy za niezgodną z prawem i zasadami wspólnego rynku.
 • Nie podlega żadnemu z zakazów przewidzianych w artykule 13.2 Ustawy 38/2003 z dnia 17 listopada, Ogólne zasady dotyczące subwencji.

Segment 1

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do mniej niż 50 pracowników.

Do 12 000 euro

Segment 2

Przedsiębiorstwa lub mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 3 do mniej niż 10 pracowników.

Do 6 000 euro

Segment 3

Przedsiębiorstwa lub mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do mniej niż 3 pracowników.

Do 2 000 euro

ROZWIĄZANIA FIRMY PLEXUS TECH W RAMACH KIT DIGITAL

ZARZĄDZANIE MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

FUNKCJE I USŁUGI

Oferujemy następujące usługi:

 • Plan działań w mediach społecznościowych: zdefiniowanie i wdrożenie strategii mediów społecznościowych zgodnej z misją i wizją danego przedsiębiorstwa z sektora MŚP, która jest dostosowana do konkretnych potrzeb, pozawala nawiązywać kontakt z potencjalnymi klientami oraz buduje lojalność wśród obecnych użytkowników.
 • Monitoring mediów społecznościowych: okresowe monitorowanie i kontrola wpływu działań na podstawie parametrów referencyjnych w celu ilościowego określenia wyników i sprawdzenia, czy cele określone w strategii są osiągane.
 • Optymalizacja obecności w internecie/Ocena obecności w mediach społecznościowych: analiza poszczególnych kanałów mediów społecznościowych w celu optymalizacji wyników.
 • Zarządzanie obecnością w serwisach społecznościowych: administracja profilu/użytkownika przedsiębiorstwa, co najmniej w jednym serwisie społecznościowym.
 • Publikowanie cotygodniowych postów: publikowanie 4 postów miesięcznie.

ZARZĄDZANIE MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

CEL

CENA USŁUGI

Promowanie i zarządzanie profilami firmy w różnych uzgodnionych serwisach społecznościowych, w tym: LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Google My Business, TikTok.

CENA USŁUGI

Segment 3: Od 2 000* euro.
Segment 2: Od 2 500* euro.
Segment 1 Od 2 500* euro.
*Ceny bez podatku VAT

Więcej informacji

STRONA INTERNETOWA I OBECNOŚĆ W INTERNECIE

STRONA INTERNETOWA I OBECNOŚĆ W INTERNECIE

FUNKCJE I USŁUGI

Oferujemy następujące usługi:

 • Domena: rejestracja nowej nazwy domeny dla MŚP będącego beneficjentem na okres co najmniej dwunastu miesięcy. MŚP pozostaje wyłącznym właścicielem domeny.
 • Hosting: hosting zaprojektowanej strony internetowej przez okres dwunastu miesięcy.
 • Projekt witryny internetowej: struktura witryny internetowej z co najmniej 3 stronami lub segmentami. Za strony lub sekcje witryny uznaje się: stronę główną (Landing Page), prezentację firmy, formularz kontaktowy, opis produktu, dane kontaktowe, mapę witryny itp.
 • Web responsive: projektowanie witryn, tak aby były dostępne ze wszystkich rodzajów urządzeń.
 • Dostępność: projekt spełnia kryteria zgodności na poziomie AA wytycznych WCAG-2.1.
 • Samodzielne zarządzanie: przedsiębiorstwu zostaje udostępniona platforma zarządzania treścią, dzięki której może samodzielnie modyfikować zawartość stron internetowych, bez konieczności korzystania ze wsparcia usługodawcy zewnętrznego.
 • Podstawowe pozycjonowanie w internecie: Umieszczenie podstawowych informacji o firmie, danych kontaktowych i profilu firmy na głównych stronach internetowych, w sieciach biznesowych lub katalogach firm i specjalistów.
 • Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) Analiza słów kluczowych, On-Page SEO 2 stron lub sekcji, indeksowanie i ranking treści.

CEL

CENA USŁUGI

Rozszerzenie obecności MŚP w internecie poprzez zaprojektowanie strony internetowej i/lub świadczenie usług zapewniających podstawowe pozycjonowanie w internecie.

CENA USŁUGI

Wszystkie segmenty: Od 2 000* euro.
*Cena bez podatku VAT

Więcej informacji

E-HANDEL

FUNKCJE I USŁUGI

Oferujemy na następujące usługi:

 • Zaprojektowanie sklepi internetowego lub E-Commerce i wdrożenie katalogu produktów: uruchomienie katalogu poprzez rejestrację, import lub załadowanie produktów lub artykułów przedsiębiorstwa. Liczba pozycji, które zamiesza podmiot dokonujący digitalizacji, wynosi 100 pozycji produktów, chyba że MŚP nie dysponuje taką liczbą, w którym to przypadku może ona być mniejsza.
 • Metody płatności: konfiguracja i integracja metod płatności.
 • Projekt responsive: projektowanie rozwiązania E-handlu, tak aby było dostępne ze wszystkich rodzajów urządzeń.
 • Dostępność: Projekt spełnia kryteria zgodności na poziomie AA wytycznych WCAG-2.1.
 • Podstawowe pozycjonowanie w internecie: Umieszczenie podstawowych informacji o firmie, danych kontaktowych i profilu firmy na głównych stronach internetowych, w sieciach biznesowych lub katalogach firm i specjalistów.
 • Optymalizacja obesności pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) Analiza słów kluczowych, analiza konkurencji, On-Page SEO 2 stron lub sekcji, indeksowanie, ranking treści oraz cokwartalne raporty kontroli.
 • Samodzielne zarządzanie: przedsiębiorstwu zostaje udostępniona platforma zarządzania, dzięki której może samodzielnie modyfikować zawartość stron internetowych, bez konieczności korzystania ze wsparcia usługodawcy zewnętrznego.
 • Sposoby wysyłki: konfiguracja i integracja metod wysyłki cyfrowej i fizycznej sprzedawanych produktów na rzecz właściciela sklepu internetowego.

E-HANDEL

CEL

CENA USŁUGI

Utworzenie sklepu internetowego sprzedającego produkty i/lu usługi oraz wykorzystującego środki cyfrowe w ramach wymiany.

CENA USŁUGI

Wszystkie segmenty: Od 2 000* euro.
*Cena bez podatku VAT

Więcej informacji

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

FUNKCJE I USŁUGI

Proces ten ma zasadnicze znaczenie dla późniejszego wdrożenia i uruchomienia rozwiązania w zakresie cyfryzacji, które zapewni co najmniej funkcje i usługi opisane poniżej:

 • Zarządzanie klientami: rozwiązanie umożliwia przechowywanie danych każdego klienta i wgląd w nie od momentu jego rejestracji jako potencjalnego nabywcy do symulacji zakupu produktów lub zawarcia umowy o świadczenie usług.
 • Zarządzanie potencjalnymi klientami (leads): Rozwiązanie umożliwia dodawanie nowych potencjalnych klientów ręcznie lub poprzez import plików. Dane związane z potencjalnymi klientami umożliwiają zarządzanie nimi w celach handlowych, aby stali się klientami. Rozwiązanie obejmuje funkcjonalność parametryzacji reguł biznesowych służących do przypisywania potencjalnych klientów według różnych kryteriów.
 • Zarządzanie możliwościami: rozwiązanie umożliwia zarządzanie wszystkimi możliwościami biznesowymi obejmującymi wysyłanie ofert i wycen do potencjalnych klientów. Ponadto rozwiązanie obejmuje status każdej możliwości (w trakcie analizy, złożona oferta, w trakcie negocjacji, potwierdzona, anulowana itp.)
 • Działania lub zadania biznesowe: rozwiązanie zapewnia możliwość tworzenia działań i zadań handlowych, zarówno ręcznie, jak i automatycznie.
 • Raportowanie, planowanie i śledzenie w ramach handlu: rozwiązanie obejmuje funkcje monitorowania wskaźników (KPI), „pipeline” i innych, przy różnych poziomach agregacji informacji w zależności od profilu użytkownika rozwiązania. Rozwiązanie może też generować raporty służące do śledzenia i monitorowania działalności handlowej, w tym współczynników efektywności, statusu etapu, „pipeline” i innych mierzalnych parametrów (takich jak produkty, oferty itp.), w zależności od kanałów, profili, ról i/lub etapów transakcji handlowych. Raporty te zawierają co najmniej dane miesięczne, łączne i/lub porównawcze z różnych okresów obrotowych.
 • Ostrzeżenia: rozwiązanie umożliwia wizualizację ostrzeżeń w postaci graficznej w różnych formatach (ikony, wyskakujące okienka z komunikatami, itp.).
 • Zarządzanie dokumentacją: rozwiązanie obejmuje oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania dokumentacją, umożliwiające wstawianie i/lub łączenie dokumentów zarówno związanych z działalnością handlową, jak i dostarczonych przez samych klientów.
 • Projekt responsive: interfejs rozwiązania będzie miał charakter responsive, czyli będzie dostępne ze wszystkich rodzajów urządzeń.
 • Integracja z różnymi platformami: rozwiązanie jest wyposażone w interfejsy API lub usługi sieciowe umożliwiające konsolidację informacji i danych w całym przedsiębiorstwie. Możliwość poszerzenia licencji o własność interfejsów API

 

CEL

CENA USŁUGI

Celem jest cyfryzacja i optymalizacja zarządzania relacjami handlowymi z klientami.

CENA USŁUGI

Parametryzacja w celu określenia specyfiki procesów działalności handlowej oraz ładowania danych. Aktualnie obowiązują następujące progi w poszczególnych segmentach przedsiębiorstw:

 • Segment 1 (10 – mniej niż 50 pracowników) 40 godzin parametryzacji
 • Segmenty 2 (3 – mniej niż 10 pracowników) oraz 3 (0 – mniej niż 3 pracowników) 30 godzin parametryzacji

Segment 3: Od 2 000* euro (1 użytkownik).
Segment 2: Od 2 000* euro (1 użytkownik).
Segment 1 Od 4 000* euro (3 użytkowników).
*Cena bez podatku VAT

Więcej informacji

BUSINESS INTELLIGENCE I ANALITYKA

BUSINESS INTELLIGENCE I ANALITYKA

FUNKCJE I USŁUGI

Przeprowadza się analizę wskaźników biznesowych z możliwością zaprojektowania pulpitów zarządzania biznesowego przy użyciu narzędzi w chmurze. Usługa obejmuje:

 • Projekt i parametryzację rozwiązania (do 70 godzin w segmencie 1, 40 godzin w segmencie II i 30 godzin w segmencie III): analiza dostępnych źródeł danych (baz danych, plików Excel itp.) oraz wskaźników biznesowych.
 • Integrację różnych źródeł własnych i zewnętrznych danych w jednym repozytorium (baza danych lub datalake w chmurze), które jest dostosowane do wymogów działalności.
 • Opracowanie pulpitów zarządzania, raportów i wizualnych paneli spersonalizowanych pod kątem użytkownika w celu uzyskania przejrzystego obrazu prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w danym momencie, jak i w perspektywie czasowej.
 • W tym celu wykorzystuje się różnorakie komponenty wizualizacji dostępne w Power BI.
 • Możliwość eksportowania bezpośrednio z paneli wizualnych danych z raportów w Power Bi do plików w różnych formatach (dotyczy użytkowników wskazanych dla każdego segmentu).
 • Opracowanie procesów eksportowania zestawów danych z jednego repozytorium do formatów JSON, XML i CSV w celu umożliwienia jego importowania do aplikacji lub baz danych podmiotów trzecich.
 • Przechowywanie danych: rozwiązanie umożliwia przestrzeń umożliwiającą przechowywanie co najmniej 1 GB na użytkownika.

Korzyści zapewniane przez proponowane rozwiązanie:

 • Uzyskiwanie informacji użytecznych w ramach działalności biznesowej na podstawie danych pozyskiwanych przez dane przedsiębiorstwo.
 • Tworzenie spersonalizowanych raportów na podstawie danych istniejącym w jednym repozytorium.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie ujednoliconego repozytorium udostępniającego dane biznesowe do wykorzystania przez systemy analityki.
 • Integracja różnych źródeł danych (ERP, CRM itp.) zapewniająca pulpity zarządzania, które poprawiają kontrolę wydajności biznesowej, ułatwiając identyfikację nieefektywności, mocnych stron itp.

CEL

CENA USŁUGI

Wykorzystanie danych przedsiębiorstwa do usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

CENA USŁUGI

Segment 3: Od 1 500* euro (1 użytkownik).
Segment 2: Od 2 000* euro (1 użytkownik).
Segment 1 Od 4 000* euro (3 użytkowników).
*Cena bez podatku VAT

Więcej informacji

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

FUNKCJE I USŁUGI

Oferujemy instalację, konfigurację i parametryzację narzędzia open source do automatyzacji procesów, bez kosztów licencji i miesięcznego utrzymania.
Narzędzie to stanowi kompletną platformę do modelowania, automatyzacji, pomiaru i usprawniania procesów biznesowych.
Rozwiązanie obejmuje wymiar godzin przeznaczonych na parametryzację w celu określenia specyfiki procesów działalności handlowej oraz ładowania danych. W przypadku przedsiębiorstw z segmentu I obejmuje 60 godzin parametryzacji, a w przypadku przedsiębiorstw z segmentu II – 45 godzin parametryzacji.
Pomagamy przedsiębiorstwu w wyborze procesu lub zestawu procesów optymalnego pod kątem jego automatyzacji: Możliwości wyboru:

 • Proces biznesowy z wyboru organizacji danego przedsiębiorstwa.
 • Dwie automatyzacje następujących procesów (które można dopasować do potrzeb danej organizacji):
  • Proces handlowy: w ramach którego klient zamawia w organizacji usługę lub produkt.
  • Proces analizy zamówienia klienta: co należy dostarczyć, w jaki sposób oraz termin wymagany przez klienta.
  • Proces fakturowania i opłacania należności: fakturowanie i przetwarzanie płatności klienta.
  • Proces produkcji: w ramach którego przygotowuje się usługę lub produkt, który ma być dostarczony do klienta.
  • Proces zaopatrzenia: pozyskiwanie produktów i usług. » Proces wydatków pracowników: wydatki pracowników na dojazd oraz codzienną działalność.
  • Proces wniosków urlopowych: sprawdzanie dostępnych dat i wniosków urlopowych.
  • Proces dostaw do klienta: w ramach którego dostarcza się usługę lub produkt do klienta.
  • Proces obsługi posprzedażowej: wsparcie w razie zapytań, wniosków, skarg lub reklamacji, które mogą mieć miejsce po dostarczeniu usługi/produktu.
  • Proces obsługi reklamacji

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

 

W przypadku wszystkich tych procesów zapewniamy: model procesu i jego opis (funkcjonalny i techniczny), kod źródłowy i pliki wykonawcze.
W przypadku każdego z wybranych procesów programujemy i konfigurujemy: role i uczestników biorących udział w procesie, formularze internetowe do interakcji z użytkownikami, reguły biznesowe sterujące działaniem procesu, powiadomienia wymagane dla każdego procesu oraz integracje z systemami zewnętrznymi (bazy danych, usługi sieciowe).
Rozwiązanie spełnia następujące wymogi:

 • Integracja z różnymi platformami: rozwiązanie jest wyposażone w interfejsy API lub usługi sieciowe umożliwiające integrację z innymi narzędziami.
 • Możliwość aktualizacji: rozwiązanie można aktualizować do nowszych wersji.
 • Skalowalność: rozwiązanie można adaptować w razie poszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub zmian struktury przedsiębiorstwa.
 • Zgodność: rozwiązanie umożliwia przedsiębiorstwu zapewnienie zgodności z rozporządzeniem regulującym obowiązki w zakresie fakturowania przewidzianym Królewskim Dekretem 1619/2012, a także z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami. W szczególności procesy fakturowania i księgowości, inwentaryzacji oraz zakupów i płatności zapewnią integralność, przechowywanie, dostępność, czytelność, identyfikowalność i niezmienność zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CEL

CENA USŁUGI

Cyfryzacja i/lub automatyzacja procesów biznesowych związanych z aspektami operacyjnymi lub produkcyjnymi przedsiębiorstwa korzystającego z rozwiązania.

CENA USŁUGI

Segment 2: Od 2 000* euro (3 użytkowników).
Segment 1 Od 6 000* euro (10 użytkowników).
*Cena bez podatku VAT

Więcej informacji

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

FUNKCJE I USŁUGI

Obejmuje następujące usługi:

 • Zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem: narzędzie analizujące pod kątem złośliwego oprogramowania urządzenie, jego pamięć wewnętrzną i zewnętrzne urządzenia do przechowywania.
 • Zabezpieczenie przed oprogramowaniem szpiegowskim: narzędzie do wykrywania i unikania oprogramowania szpiegowskiego.
 • Zabezpieczenie poczty elektronicznej: analiza przychodzących wiadomości e-mail za pomocą rozwiązania antyspamowego do wykrywania i filtrowania niechcianych wiadomości e-mail oraz rozwiązanie antyphishingowe do wykrywania wiadomości e-mail zawierających łącza lub złośliwe oprogramowanie, które może wykraść dane uwierzytelniające użytkownika.
 • Bezpieczne przeglądanie internetu dzięki kontroli treści i unikaniu złośliwych reklam.
 • Wiedza na temat funkcjonowania nowych oraz istniejących zagrożeń.
 • Narzędzia do monitorowania ruchu w sieci oraz ostrzegania przed zagrożeniami.
 • Wstępna konfiguracja bezpieczeństwa urządzeń, okresowa konserwacja i aktualizacje.
 • Szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

CEL

CENA USŁUGI

Zapewnienie przedsiębiorstwom podstawowego i zaawansowanego bezpieczeństwa urządzeń ich pracowników.

CENA USŁUGI

Cena 125* euro /urządzenie.
Segment 3: Do 2 urządzeń.
Segment 2: Do 9 urządzeń.
Segment 1 Do 48 urządzeń.
*Cena bez podatku VAT

Więcej informacji